Λογιστικό γραφείο στην Βουλγαρία

Λογιστική υποστήριξη της εταιρείας σας, από το Λογιστικό Τμήμα του γραφείου μας.

Συνδρομή στο άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού όψεως σε σοβαρά Τραπεζικά Ιδρύματα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Μπορούμε να σας ενημερώσουμε και να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το καταλληλότερο για εσάς Τραπεζικό προϊόν για την ασφάλεια και την καλύτερη απόδοση των χρημάτων σας.
– Καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών στα λογιστικά βιβλία.
– Εκτύπωση συγκεντρωτικών καταστάσεων που υποβάλλονται στο δημόσιο.
– Εκτύπωση μηνιαίων ισοζυγίων.
– Χειρισμός φορολογικών υποθέσεων και ελέγχων.
– Παρακολούθηση και έλεγχος των ταμειακών ροών.
– Συμπλήρωση δηλώσεων φορολογίας.
– Υπολογισμός «παροχών» που δίνεται στους εργαζόμενους ανάλογα με την
περίπτωση και σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
– Εργασίες τέλους χρήσης,κλείσιμο,σύνταξη ισολογισμού και υποβολή στις αρμόδιες
υπηρεσίες.
Το τμήμα λογιστηρίου.
– Λογιστική υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους για την επιστροφή Φ.Π.Α.
– Φοροτεχνικές συμβουλές για μείωση του φόρου εισοδήματος της εταιρείας σας.

Η εταιρεία μας είναι από τον Μάιο του 2015 ενεργό μέλος του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών της Βουλγαρίας. Συμμετέχοντας σε συσκέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνουμε μέτρα, κάθε φορά που απαιτείται για κάποιο νέο φορολογικό νομοσχέδιο πριν κατατεθεί στην Βουλγαρική Βουλή προς ψήφιση. Ως εκ τούτου, είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι για κάθε αλλαγή που αποφασίζεται στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.